Ze stanov Sdružení        
Sdružení Buďánka pro budoucnost

Zájmové sdružení právnických osob Buďánka pro budoucnost usiluje o záchranu a nové využití bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze - Košířích. Chce proto realizovat projekt na revitalizaci Buďánek a vytvoření zde vzdělávacího, ekologického a společenského centra pro nevládní organizace, veřejnost i další zájemce.

Sídlo Sdružení:
Na Míčánkách 435/1, 101 00 Praha 10, tel/fax: 02-72 73 70 77, e-mail: novabudanka@volny.cz

Statutární zástupci:
Výkonným ředitelem je ThDr. Jiří Silný, předsedkyní Alena Mejstříková.

Sdružení bylo zaregistrováno podle § 20 a násl. občanského zákoníku u odboru občanskosprávního Úřadu městské části Praha 10 dne 15.10.2001.

 
Členové Sdružení

 •       Centrum pro dopravu a energetiku
  (dříve Program energetických úspor) je občanské sdružení zaměřené na prosazování zásad trvalé udržitelnosti v oblasti dopravy a energetiky, v souvislosti s klimatickými změnami. Věnuje se vzdělávání, rozvoji a podpoře občanských aktivit, publikační činnosti a konkrétním projektům. Aktivně se zapojuje do práce mezinárodních organizací jako je CEE Bankwatch Network (Sdružení ekologických organizací ve Střední a Východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí), INFORSE (mezinárodní sdružení pro trvale udržitelnou energii), Climate Action Network (mezinárodní síť zabývající se změnami klimatu) a Transport and Environment (mezinárodní koalice pro ekologicky šetrnou dopravu).

  Zástupce: Alena Mejstříková, Krátká 26, 100 00 Praha 10, tel/fax: 02-74 81 65 71, e-mail: cde@ecn.cz,   http://cde.ecn.cz

 •       Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko ekonomicko-sociálních aktivit Most (SESAM)
  se zabývá podporou místních ekonomických a sociálních aktivit. Spolupracuje přitom se všemi, kteří hledají účinnou pomoc pro sebe i druhé, a to bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení nebo světový názor. Pomáhá při aktivizaci, rozvoji a posilování občanských iniciativ, zajišťuje zahraniční i domácí stáže a studijní pobyty, organizuje semináře a školení, poskytuje sociální a občanské poradenství a konkrétní pomoc v krizových a konfliktních situacích, realizuje projekty v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

  Ředitelem je Mgr. Tomáš Tožička, e-mail: sesam@mybox.cz.
  Adresa: U města Chersonu 1675, 431 01 Most, tel/fax: 035-610 86 67.

 •      Ekumenická akademie Praha
  je nezávislé občanské sdružení, které se zabývá vzděláváním dospělých, studijní a organizační činností, to vše zaměřené na aktuální politické a společenské otázky (sociální problémy, lidská práva, spiritualita, umění, etika, vztahy mezi národy atd). Vychází přitom z pozic ekumenicky chápaného křesťanství. Členy akademie jsou Církev československá husitská, Pravoslavná církev v Českých zemích, Slezská církev evangelická a.v., Starokatolická církev, Středisko ekonomických a sociálních aktivit Most, Evangelická akademie Míšeň (SRN) a jednotlivé osobnosti z dalších církví i bez církevní příslušnosti. Akademie je členem pozorovatelem při Ekumenické radě církví v ČR, členem Ekumenického sdružení akademií a laických center v Evropě (EAALCE), trvale spolupracuje s Evropskou kontaktní skupinou pro městskou a průmyslovou misií (ECG), se Sítí pro práci a ekonomiku (WEN) při Konferenci evropských církví, s Evropským fórem křesťanských mužů (EFCM), na některých programech také se Světovou radou církví a s řadou dalších partnerů.

  Ředitelem akademie je dr. Jiří Silný.
  Adresa: Na Míčankách 1, 101 00 Praha 10, tel/fax: 02-72 73 70 77, e-mail: ekumakad@volny.cz,   http://www.ecn.cz/eapraha

 •       Hnutí DUHA / Přátelé Země ČR
  Hnutí DUHA se zaměřuje na prosazování ekologicky pozitivních změn v oblasti energetiky, lesnictví, těžby nerostných surovin, nakládání s odpady a zemědělství. Vedle toho se věnuje i širší společensko-ekologické problematice a zapojování občanů do veřejného života. Vydává časopis Sedmá generace. Metody práce Hnutí DUHA sahají od jednání s úředníky a politiky, přes legislativní návrhy, informování a zapojování veřejnosti, informování spotřebitelů, působení na průmysl, výzkum a právní kroky až po spolupráci s obcemi. Hlavní kancelář sídlí v Brně, její pobočka je i v Praze; kromě toho působí v rámci organizace 15 místních skupin po celé ČR. Hnutí DUHA je českým zástupcem ve Friends of the Earth International, největším světovém sdružení ekologických organizací.

  Zástupce: Pavel Přibyl, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel: 02-22 51 38 59, e-mail: hduhapr@ecn.cz,  http://www.hnutiduha.cz

 •       Pravoslavná akademie Vilémov
  je občanské sdružení, zabývající se vzděláváním a školením v oblasti jazykových znalostí, vedení organizací a ekologie. Uskutečňuje rozsáhlé vzdělávací projekty pro pracovníky církví ze Střední a Východní Evropy a aktivně se podílí na programech Evropské křesťanské ekologické sítě (ECEN) se zvláštním zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie. Akademie v minulých letech například ve svém sídle uvedla do provozu fotovoltaické zařízení, solární kolektory a ekologické vytápění na biomasu a poskytovala poradenství při zavádění obnovitelných zdrojů. Dalšími oblastmi zájmu jsou spiritualita a umělecké aktivity, rozvoj kontaktů a spolupráce mezi věřícími různých církví a občany různých zemí.

  Zástupce: Mgr. Roman Juriga, Vilémov u Litovle 159, 783 23, tel: 068-534 90 05, e-mail: orthodoxa@quick.cz


  Spolupracující organizace

 •       Evropská kontaktní skupina pro městskou a průmyslovou misii (ECG)
  člen Konference evropských církví, je ekumenická síť národních iniciativ, sítí a církví, zabývajících se sociálními problémy života ve městech i na venkově a zvláště otázkami trhu práce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti i souvisejícími problémy jako jsou pracovní podmínky, migrace apod. ECG pomáhá v práci lokálním skupinám, připravuje materiály, programy, studijní pobyty a výměny zkušeností a zabývá se i studiem, analýzou a reflexí uvedených témat. Členy ECG jsou ekumenická sdružení, odborná pracoviště, jednotlivé iniciativy ve dvaceti zemích Evropy. Po plánovaném ustavení české odbočky organizace, se ECG hodlá stát regulérním členem Sdružení.

  Kancelář ECG vede rev. Tony Addy.
  Adresa: Belgická 22, 120 Praha 2, tel: 02-22 51 71 73, e-mail: tony.ecg@ecn.cz,   http://www.ecg.ecn.cz

 •      Síť pro výzkum v oblasti práce a ekonomiky
  při Konferenci evropských církví (WEN), spojuje studijní centra církví, teologických a jiných vysokých škol a jednotlivé badatele zabývající se v evropských zemích výzkumem v oblasti práce a ekonomiky. Je také napojena na orgány Konference evropských církví při Evropské unii. Organizuje setkání, konference, publikační činnost, studijní pobyty a podobně.

  Kancelář vede rev. Tony Addy.
  Adresa: Belgická 22, 120 Praha 2, tel: 02-22 51 71 73, e-mail: tony.ecg@ecn.cz

 •       Česká koalice Milostivé léto
  volné sdružení organizací a jednotlivců spojených s mezinárodním, převážně církevním, hnutím zabývajícím se problematikou vztahů mezi Severem a Jihem, rozvojovou pomocí, globálními ekonomickými problémy apod.

  Národním koordinátorem je Mgr. Tomáš Tožička.
  Adresa: U města Chersonu 1675, 431 01 Most, tel/fax: 035-610 86 67, e-mail: sesam@mybox.cz,