BUĎÁNKA PRO BUDOUCNOST:
projekt revitalizace dělnické kolonie

únor 2002

OBSAH:

1. Vize
2. Tým - Sdružení Buďánka pro budoucnost | organizace a osobnosti, ktré vyjádřily podporu
3. Části projektu - centrum bude zahrnovat | zásady realizace | stavební část
4. Financování
5. Časový plán
6. Krizová varianta

7. Architektonická studie

Schéma:
Plánované objekty
Schéma provozu


 
1. Vize

Projekt vychází ze společně sdílených hodnot míru, spravedlnosti, ochrany přírody a prosazování lidské důstojnosti a lidských práv v duchu humanismu, tolerance a odpovědnosti, jak je zastávají členské organizace Sdružení "Buďánka pro budoucnost" i další, které se budou na projektu různým způsobem podílet. Společným zájmem je rovněž uskutečňování zásad trvalé udržitelnosti v oblasti sociální, ekonomické i ekologické.

Cílem projektu je vytvořit prostor pro rozvíjení těchto hodnot, pro posilování etického a spirituálního vědomí v rámci působení zúčastněných organizací i v širším měřítku. Projekt chce vytvořit základnu pro sociální, ekologické a politické aktivity v rámci občanské společnosti, pro rozvoj vzdělávání, kultury a tvořivosti. Zároveň umožní iniciovat výměnu zkušeností a propojování s obdobnými projekty na národní i mezinárodní úrovni.


2. Tým

Projekt sdružuje celou řadu organizací, které se na něm podílejí přímo i těch, které budou spolupracovat při uskutečňování některých jeho částí. Zároveň se podařilo získat už v přípravné fázi významnou podporu dalších organizací a osobností a lze předpokládat, že tato podpora poroste zároveň s postupnou realizací projektu. Tento ohlas naznačuje potřebnost projektu a jeho vhodné načasování.

Zastřešující organizací a investorem projektu je Sdružení "Buďánka pro budoucnost   (dále jen Sdružení).
Členem tohoto zájmového sdružení právnických osob je v současnosi 5 nevládních ekologických a církevních organizací:
Ekumenická akademie, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA / Přátelé Země ČR, Pravoslavná akademie Vilémov, Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko ekonomicko-sociálních aktivit Most. Kromě členských organizací sdružení spolupracuje i s dalšími organizacemi a je otevřeno dalším zájemcům o členství.

Sídlo Sdružení: Na Míčánkách 435/1, 101 00 Praha 10, tel. a fax: 02-72737077, e-mail: novabudanka@volny.cz
Statutární zástupci: Výkonným ředitelem je ThDr. Jiří Silný, předsedkyní Alena Mejstříková.
Sdružení bylo zaregistrováno podle § 20 a násl. obč. zák. u odboru občanskosprávního Úřadu městské části Praha 10 dne 15.10.2001 pod číslem 43.

0rganizace a osobnosti, které dosud vyjádřily podporu projektu a ochotu ke spolupráci

 • Církev československá husitská (Dr. Jan Schwarz, patriarcha, Dr. Karel Bican, pražský biskup) podpora projektu, spolupráce na programech
 • Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě, (Wolfgang Lenz, generální tajemník) společné projekty, pomoc s fundraisIngem
 • Ekumenické informační centrum Drážďany (Heinz Kitsche, ředitel) spolupráce při projektu a fundraisIngu, výměna zkušeností
 • Evangelická akademie Míšeň (Peter Vogel, ředitel) společné projekty, podpora fundraisIngu
 • Evangelická akademie Zhořelec (Fran Ahlman, ředitel) společné projekty
 • Evropské fórum křesťanských mužů (Dr. Jiří Silný, prezident, Martin Rosowski, generální tajemník) předpokládá přeložení svého sídla z Kasselu (SRN) do Prahy
 • GEPA (mezinárodní organizace pro fair-trade) zřízení české odbočky, obchodní spolupráce
 • Jeden svět (veřejně prospěšná společnost, Věra Lukášová, ředitelka) zřízení obchodu fair trade
 • Klub za starou Prahu
 • Konference evropských církví (Dr. Keith Klements, generální tajemník), podpora projektu, pomoc při fundraisingu
 • Ministerstvo financí ČR, odbor mezinárodních organizací (Lenka Loudová, ředitelka), pomoc při získání kreditu od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) vč. ručení
 • Ministerstvo kultury, odbor památkové péče (Ing.arch. Jan Kaigl, ředitel) příslib podpory
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (Mgr. Milena Jabůrková, ředitelka odboru sociálních služeb)
 • Nadace Via (přiznán grant na rok 2002)
 • Oikokredit, mezinárodní církevní rozvojová banka, možnost výhodných půjček, zřízení české odbočky
 • Sananim (Mgr. Jiří Richter, výkonný ředitel) společné programy drogové prevence
 • Slezská církev evangelická AB (Mgr. Vladislav Volný, biskup), podpora projektu
 • Společnost pro trvale udržitelný život (Dr. Pavel Šremer) společné projekty, zřízení knihovny
 • Starokatolická církev (Mgr. Dušan Hejbal, biskup) podpora projektu
 • Světová rada církví (Prof. dr. Konrad Raiser, generální tajemník) podpora projektu, podpora při fundraisingu
 • Poradní sbor primátora hl. města Prahy pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
 • Úřad práce Most (Dr. Jiřina Šmejcová, ředitelka), příslib spolupráce financováním pracovních míst v rámci programů podpory zaměstnanosti
 • YWCA - Křesťanská asociace mladých žen (Jiřina Kozderová, ředitelka) podpora projektu, spolupráce
 • Zdeněk Lukeš, historik architektury, pracovník kanceláře prezidenta republiky
 • Alexandr Vondra, politik, bývalý obyvatel Buďánek
 • Jiří Kotalík, rektor AVU

S řadou dalších osobností a organizací vede Sdružení jednání o podpoře a spolupráci.

 
3. Části projektu

Po dokončení revitalizace budou Buďánka představovat nové kulturní, společenské a vzdělávací centrum pro tuto městskou oblast i pro Prahu, které zároveň přinese mezinárodní propojení a širokou výměnu zkušeností i kulturních statků.

Centrum bude zahrnovat:

 • konferenční sál a kulturní středisko pro pořádání odborných seminářů, konferencí, přednášek, koncertů, výstav, kurzů s dosahem pro střední a východní Evropu, sál bude mít kapacitu 140 lidí
 • klubovny pro vzdělávací programy, workshopy apod.
 • knihovnu ekumenické, environmentální a společenskovědní literatury + zázemí (internet, kopírovací centrum) pro zúčastněné organizace i pro veřejnost
 • sídla a kanceláře členských organizací Sdružení a případných dalších zájemců, jejichž činnost a zaměření je v souladu se záměrem projektu
 • ubytování hotelového typu pro účastníky programů a pro další zájemce
 • dlouhodobé ubytování pro několik trvalých obyvatel a pro účastníky dlouhodobých kurzů
 • vegetariánskou restauraci a kavárnu pro účastníky akcí i pro veřejnost
 • obchody zaměřené na alternativní produkty (biopotraviny, produkty "fair trade", výrobky charitativních zařízení, literatura apod.)
 • ekumenickou kapli
 • zelené plochy - místo pro odpočinek a relaxaci


Kromě zajištění potřeb rezidentních organizací (kanceláře a technické zázemí) a několika trvalých obyvatel (byty) bude většina budov a ploch otevřená pro využití i dalšími zájemci a významně tak obohatí možnosti nejen nejbližšího okolí, ale díky dobrému spojení může sloužit i širší veřejnosti. Bohaté mezinárodní kontakty zúčastněných organizací přivedou i množství hostů ze zahraničí.

V neposlední řadě bude centrum představovat významné soustředění lidských zdrojů - řady organizací disponujících odborníky i dobrovolnými spolupracovníky, zpravidla zaměřenými na praktické zlepšování okolí (ekologicky, charitativně, sociálně, spirituálně), kteří budou přispívat k zlepšení kvality života v okolí lokality

 
3.1. Realizace projektu

Zásadou realizace projektu je otevřenost a participativnost. Projekt se nemá stát cizím tělesem, které vnikne do Buďánek jen s vlastními představami a zájmy ale chce se organicky včlenit do čtvrti a přinést pozitivní nabídky i pro veřejnost.

Součástí realizace bude proto:

¨ využití komunitního plánování při přípravě projektu - zapojení obyvatel čtvrti do plánovacích aktivit při vytváření definitivní podoby místa (podpořila Nadace Via)
¨ spolupráce s významnými zahraničními odborníky v oblasti revitalizace měst (navázána spolupráce s architekty z britské firmy Thomson and Partners, zabývající se revitalizací měst, mj. v rámci programů nadace prince Charlese)
¨ spolupráce s představiteli městské části
¨ mezinárodní výměna zkušeností s obdobnými projekty, která bude dána k dispozici širšímu okruhu zájemců (centra v Paříži, Manchesteru, ekologický projekt v Malmö aj)
¨ zapojení projektu do mezinárodní výměny mládeže (pracovní programy pro dobrovolníky)
¨ zapojení projektu do programů zaměstnanosti (programy rekvalifikace a mobility pracovní síly - dohoda s Úřadem práce v Mostě)
¨ pokus o řešení problému bezdomovců za spolupráce s dalšími organizacemi - nabídka možnosti pracovního zapojení

 
3.2. Stavební část

Stavební část není pro nás jen záležitostí technickou, ale má odpovídat ideovým záměrům projektu. Při stavební činnosti budeme dbát o následující:

¨ respektování požadavků památkové ochrany - zachování charakteru a měřítka původní zástavby, využití původních materiálů, použití tradičních postupů tam, kde je to účelné
¨ použít nejnovější ekologické standardy, tak aby kolonie sloužila jako demonstrační centrum ekologizace městských staveb
¨ bezbariérový přístup
¨ otevřenost místní komunitě
¨ vytvořit prostory vhodné pro děti
¨ zachovat a zušlechtit stávající zelené plochy

4. Financování projektu

Na základě studie projektu odhadujeme celkové náklady na rekonstrukce a případné dostavby na 150 milionů Kč. Tuto částku mohou podstatně ovlivnit, spíše zvýšit, obtížně odhadnutelné náklady na rekonstrukci sítí a použité technologie zajišťující vysoké ekologické standardy. Na druhé straně koncept realizace počítá s řadou položek, které naopak přímé finanční náklady investora snižují (programy zaměstnanosti, práce dobrovolníků, subvence na ekologické projekty apod.). Odhadovaná návratnost by mohla činit 15 - 20 let.

Způsob financování je v souladu s celkovou koncepcí projektu tzn. pracuje s výraznou diverzifikací zdrojů, kterou umožňují široké kontakty a bohaté zkušenosti členských organizací Sdružení i mnoha dalších, kteří projekt podporují. Sdružení usiluje o co nejrychlejší realizaci projektu, jednak proto, aby se zachránilo co nejvíce z ohrožené substance staveb, jednak proto, aby mohlo co nejdříve začít realizovat své programové záměry se vznikajícím centrem spojné a v neposlední řadě i z toho důvodu, že dlouhodobá stavba přináší efekt únavy a snižuje motivaci zúčastněných. Sdružení počítá při realizaci se získáním úvěrů pro první část rekonstrukce, protože získání velkých grantů vyžaduje delší přípravu. Podstatným finančním zdrojem budou granty, sponzorské dary a výnosy sbírek a benefičních akcí. Členské organizace Sdružení mohou vzhledem k různému zaměření oslovit celou paletu potenciálních sponzorů, především zahraničních, s jejichž podporou mají už dlouhodobé zkušenosti a jsou pro ně důvěryhodnými partnery. Vzhledem k řadě evropských partnerů, které projekt má, a k dosavadním zkušenostem, vede Sdružení předběžná jednání i o možnostech využití zdrojů z programů Evropské unie, protože projekt dobře koresponduje např. se záměrem podpory rozvoje občanské společnosti v kandidátských zemích. Dalším nezanedbatelný příspěvek k realizaci projektu představují programy zaměstnanosti, o jejichž využití existuje předběžná dohoda s Úřadem práce v Mostě a práce dobrovolníků v rámci programů výměny mládeže apod. S postupem realizace poroste také podíl vlastních výnosů s nájmů a další činnosti centra.

 
4.1. Financování rekonstrukce

Úvěry

V přípravné fázi projektu jsme identifikovali několik reálných zdrojů výhodných úvěrů s dlouhou dobou splatnosti a nízkým úrokem. Jsou to na jedné straně různé církevní banky a úvěrové společnosti jako např. Banky pro církev a Diakonii (BKD); Evangelické zápůjční společnosti (EDK); Evangelické úvěrové společnosti (EKK) v Německu. Dále je to mezinárodní ekumenická rozvojová banka Oikokredit, s kterou v této souvislosti jednáme i o zřízení české pobočky. Vzhledem k výrazné podpoře z církevních kruhů domácích i mezinárodních, kterou projekt má, nebude obtížné potřebný úvěr získat.

Další možností je např. Rozvojová banka Rady Evropy (CEB), která má dostatek zdrojů a nedostatek odpovídajících projektů v kandidátských zemích EU. Tyto úvěry mají ručení státu. Příslušný odbor Ministerstva financí vyjádřil ochotu pomoci při realizaci této operace.


Granty, sponzorské dary, benefiční akce

Všechny zúčastněné organizace mají bohaté zkušenosti se získáváním grantů na svou činnost a to z domácích i zahraničních zdrojů. Sdružení připravuje přibližně tucet jednotlivých projektů, které budou určeny pro různé typy sponzorů, tak aby sdružené prostředky mohly pokrýt náklady. Bude se obracet především na ty partnery, s kterými už mají jednotlivé organizace pozitivní zkušenosti. Jsou to například:

Tam, kde vedeme předběžná jednání o možnosti budoucího financování je reakce na tento projekt převážně pozitivní. Dokonce jsme už od Nadace Via získali prostředky na účely komunitního plánování v rámci našeho projektu.

Předpokládáme také, že se různým způsobem bude na financování podílet také veřejnost, až se přesvědčí, že projekt skutečně umožní zachránit Buďánka, která jsou dlouhou dobu v ohnisku pozornosti Pražanů. Plánujeme pořádání benefičních koncertů a dalších podobných akcí.


Práce dobrovolníků, programy zaměstnanosti

Do koncepce projektu organicky zapadá využívání dobrovolnické práce jak v době realizace, tak po dokončení. Vedeme už předběžná jednání o možnostech konání mezinárodních programů pro mládež spojujících pracovní zapojení s poznávacím prvkem (Evangelická akademie Míšeň, sdružení Inex). Při dobré organizace mohou takové programy pokrýt významnou část potřeby nekvalifikované práce např. při zahradních úpravách rozsáhlého areálu.

Předběžnou dohodu jsme uzavřeli s Úřadem práce v Mostě, který přislíbil stát se při realizaci projektu partnerem. Znamená to, že v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, resp. rekvalifikace mohou být pracovníci na stavbě placeni ÚP. Sdružení tak ušetří významnou část mzdových nákladů.


Výnosy činnosti

Jak budou postupně opravovány a revitalizovány jednotlivé objekty, resp. segmenty areálu, budou přinášet určitý zisk - např. z provozu restaurace a obchodů, z nájmu kanceláří a sálů, z ubytování a tyto příjmy budou využívány k umořování dluhů nebo k dalším investicím.

 
4.2. Financování provozu

V zásadě musí být budoucí provoz Buďánek soběstačný. To znamená, že příjmy Sdružení, které bude majitelem, musí pokrýt běžné náklady na údržbu a opravy. Stanoví proto nájmy, bude vyvíjet vlastní činnost k získání prostředků a bude využívat práce dobrovolníků. Cílem projektu není vytváření zisku - pokud bude hospodaření Buďánek ziskové, budou prostředky využity pro podporu programů a aktivit.

Příjmy z pronájmů

Sdružení bude v soutěži o využití Buďánek usilovat stát se majitelem celého areálu. Zatímco prostředky na vlastní programy budou získávat členské organizace samostatně, jako činí dosud, na společných nákladech se budou podílet podle toho, jak skutečně budou prostory využívat, formou nájmů. Pro členské organizace by to měly být nájmy režijní, pokrývající skutečné náklady. Odpovídající část dalších nájmů bude mít komerční sazby, tak aby byly vytvářeny rezervy na nutnou údržbu, opravy a další investice.


Výnosy činnosti

K výnosům činnosti Sdružení budou patřit provozovaná stravovací a ubytovací zařízení, obchody, pokud nebudou v pronájmu, poskytování služeb (kopírovací a tiskové centrum, internet), publikační činnost apod. Tyto služby bude Sdružení poskytovat jak rezidentním organizacím, tak veřejnosti.


Práce dobrovolníků

Členské organizace Sdružení jsou zvyklé pracovat s dobrovolníky, pracovníky v náhradní vojenské službě, praktikanty a stážisty. Takoví pracovníci budou využíváni i pro potřeby Sdružení.


Granty a dary, členské příspěvky

Sdružení může samo realizovat projekty, na které bude získávat granty; může také přijímat dary, dědictví apod. Členské organizace přispívají na činnost Sdružení členskými příspěvky.

 
5. Časový plán

Za předpokladu, že v blízké době proběhne chystaná veřejná obchodní soutěž, mohl by mírně optimistický ale reálný plán vypadat následovně:

jaro 2002 - soutěž, příprava a uzavření smlouvy s MČ Praha 5

červen 2002 - komunitní plánovací víkend s účastí široké veřejnosti

2002
-
zajištění staveniště, konzervace objektů, přípravné práce
- vyřizovaní úvěrů a grantů
- vyhlášení soutěže na prováděcí projekty a stavební firmy
- příprava stavební dokumentace
- bodová revitalizace (vytvoření kontaktního místa)

2003
- nutné demolice
- rekonstrukce resp. vybudování inženýrských sítí
- první etapa rekonstrukcí a částečné zprovoznění
- pokračování v získávání prostředků

2004
-
druhá etapa rekonstrukcí,
- nové objekty
- zprovoznění dokončených částí
- získávání prostředků

2005
-
dokončení výstavby
- dokončení terénních a zahradních úprav
- zahájení plného provozu

 
6. Krizová varianta

Pokud by Sdružení bylo v soutěži neúspěšné, počítá s realizací obdobného projektu v jiné lokalitě.

 
7. Architektonická studie:

Architekt Miroslav Pešek zpracoval pro Sdružení architektonickou studii na využití lokality Buďánka.
Studie je k dispozici v sídle sdružení.