Dokumenty:Informace Investičního odboru Městské části Praha 5 o vyhlášení a podmínkách soutěže:

„Soutěž na prodej souboru nemovitostí nazývaných Osada Buďánka"
Vystaveno od - do: 22.5.2002 - 17.7.2002
Kdo informuje: Odbor investiční

Městská část Praha 5 vyhlašuje ke dni 22.5.2002 ve smyslu ustanovení zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a § 281 a násl. Obchodního zákoníku jednostupňovou obchodní veřejnou soutěž na prodej souboru nemovitostí nazývaných „Osada Buďánka" v Praze 5, k. ú. Smíchov za účelem revitalizace stávající lokality.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je výběr nejvhodnějšího uchazeče o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem, tj. Hl. m. Praha, Mariánské nám. č. p. 2, 110 15 Praha 1, a pověřeným správcem nemovitostí obcí Městská část Praha 5, Praha 5, nám. 14. října 4, který na základě této smlouvy provede na svůj účet rekonstrukci souboru nemovitostí nazvaných „Osada Buďánka" s tím, že do doby kolaudace celého souboru, tj. všech nemovitostí, a následně uzavřené kupní smlouvy na celý tento soubor (převod vlastnictví celého souboru), nebo do doby kolaudace první nemovitosti a následně k ní uzavřené kupní smlouvy (převod vlastnictví zkolaudované nemovitosti) v případě, že rekonstrukce bude plánována po etapách, bude tento uchazeč užívat uvedené nemovitosti jako oprávněný uživatel na základě věcného břemene zřízeného vlastníkem v jeho prospěch. Soubor nemovitostí nazývaný „Osada Buďánka" je vymezený pozemky parc. č. 4509/2, 4532, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 (bývalé zastavěné pozemky a ostatní pozemky v lokalitě, které tvoří jeden funkční celek s budoucími objekty) a původní zástavbou, včetně domovních přípojek inženýrský sítí, v hl. m. Praha, na katastrálním území Smíchov, ve vlastnictví Hl. m. Praha, Mariánské nám. č. p. 2, 110 15 Praha 1, ve správě Městské části Praha 5, Praha 5, nám. 14. října 4.

Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5

Koordinátor soutěže: B.I.R.T. Consulting, s.r.o., Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel: 0042/2/223 16 470, 0042/2/218 74 251, 0042/2/218 74 259, fax: 0042/2/223 16 470, e-mail: birt@birt.cz,
kontaktní osoby: Ing. Pavel Vorlíček, Ing. arch. Vladimír Soukeník.

Účast v soutěži: soutěže se mohou zúčastnit pouze tuzemské právnické osoby a nebo jejich sdružení podle § 829 a následujících občanského zákoníka.

Lhůta pro podávání nabídek: nabídky lze podávat do 17.7.2002 do 12 00 hod.

Místo pro podávání nabídek: nabídky se podávají osobně v uzavřených obálkách označených „Soutěž na prodej souboru nemovitostí nazývaných Osada Buďánka" a opatřených na uzavření razítkem, příp. podpisem uchazeče. Místem podávání nabídek je podatelna (v informačním středisku) Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5, v úředních hodinách.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek: nabídky musí být zpracovány v českém jazyce při dodržení formálních náležitostí a požadavků specifikovaných v podmínkách a dokumentaci pro jednostupňovou obchodní veřejnou soutěž.

Otevírání obálek s nabídkami: nabídky budou otevírány v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5 (5.NP, poslanecký klub č. dveří 511), dne 17.7.2002 v 15 00 hod.

Lhůta pro posouzení nabídek: nabídky budou vypisovatelem soutěže posouzeny do 19.9.2002 a informace o výsledku soutěže bude oznámena do 30.9.2002.

Soutěžní dokumentace: zájemci jsou povinni vyžádat si soutěžní dokumentaci, jejíž nedílnou součástí jsou i soutěžní podmínky a řád obchodní veřejné soutěže, písemně na adrese sídla koordinátora soutěže nejpozději do 12.7.2002 do 15 00 hod., přičemž za její poskytnutí jsou povinni zaplatit koordinátorovi soutěže cenu ve výši 8.000,- Kč, včetně DPH. Koordinátor zašle zájemci vyžádanou soutěžní dokumentaci na jím uvedenou adresu po předložení dokladu o úhradě uvedené ceny na účet 373311004/0400 nebo ji ve výjimečných případech a po předchozí dohodě vydá proti hotovostní úhradě uvedené ceny. Zakoupení soutěžní dokumentace k jednostupňové obchodní veřejné soutěži je podmínkou účasti v soutěži.

Vyhlašovatel bude poskytovat informace o soutěži a o souboru nemovitostí nazývaných „Osada Buďánka" v Praze 5, k. ú. Smíchov a umožní zájemcům o účast v soutěži provedení dvou prohlídek souboru nemovitostí nazývaných „Osada Buďánka", a to prostřednictvím koordinátora soutěže. Prohlídky se uskuteční ve dnech 19.6.2002 a 3.7.2002.

Náklady spojené s podáním nabídky hradí uchazeč. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž zrušit, a to kdykoliv počínaje dnem jejího vyhlášení až do dne uzavření o budoucí kupní smlouvě s vybraným uchazečem, nebo taktéž nevybrat nikoho z uchazečů.

 
© IMIP, OÚP5 1999 Ing. Michael Táborský, Martin DoleželStanovisko Magistrátu hl. m. Prahy k asanaci osady Buďánka, ze dne 14.12.2000

MAGISTRÁT HLAVNÍH0 MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE
Naše značka OPP 3765/00/lI/Stj
vyřizuje /linka ing.arch.Stejskalová / 2448 2991
Praha, dne 14. 12.2000

Věc: Stanovisko odboru památkové péče MHMP jako dotčeného orgánu státní správy ve smyslu ustanovení § 136 odst 1 zákona č. 50/1976 S. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
"Osada Buďánka", k.ú. Smíchov, Praha 5

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) obdržel dne 3.7.2000 opakovanou žádost Městské části Praha 5, se sídlem ÚMČ nám. 14. říina 4, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Restio, s.r.o.,. Ing. Blankou Keimovou, Krymská 12, Praha I0, o vydání stanoviska. k záměru asanace lokality "Osada Bud'ánka, k.ú. Smíchov, Praha 5 /Osada -Bud'ánka je. památkovou: zónou v rozsahu předložné projektové dokumentace.pro stavební řízení; zpracované v Lednu 2000 společností Restio, s.r.o.Krymská 12, Praha.10.

V souladu s ustanovením § 11 odst.. 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, po posouzení věci, vydává odbor památkové péče MHMP k předloženému návrhu toto stanovisko: Asanace lokality "Buaďánka", kú. Smíchov, Praha 5, v rozsahu předložené projektové dokumentace, zpracované v lednu 2000 společností Restio, s.r.o., Krymská 12, Praha 10, je z hlediska zájmů státní památkové péče n e p ř í p u s t n á.

"Osada Bud'ánka" je památkovou zónou a je chráněna ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péče ve znění pozdějšich předpisů a vyhlášky HMP č. 15/1991 Sb. o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Posláním památkových zón je zachovat a trvále chránit kulturně historické a ` urbanisticko architekonické hodnoty vybraných částí území hI. m. Prahy, především historický půdorys a jemu . odpovídající prostorovou a hmotovou skladbu, urbanistickou strukturu panorama památkové zóny s hlavními dominantami v blizkých i dálkových pohledech, charekter objektů a pozemků, uličních interiérů včetně povrchu komunikací, historické podzemní prostory a objekty včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků a v neposlední řadě zeleň.

Bývalá dělnická kolonie Bud'ánka pochází v jádru z první poloviny 19. století a je jedním z posledních dochovaných reliktů menšího dobového urbanitického souboru, který představuje. v dosud neporušené. podobě vývoj domkářské zástavby periferního rázu na. území tzv. Velké Prahy. Kompoziční zasazení jednotlivých objektů do konfigurace terénu vytváří v pražském prostředí ojedinělý urbanistický celek.

Jeji památková, hodnota spočívá především v intakním prostorovém a hmotovém uspořádání, méně již v architektůře jednotlivých objektů, jejichž stavebně technický stav je v současné době alarmující a devastace, způsobená dlouhodobě zcela a bezpříkladně zanedbanou . údržbou, přerůstá místy až v destrukci.Pietní renovace jednotlivých staveb do původní detailní podoby exteriérů i interiérů při zachování autentického dispozičníhó členění rekonstrukce _ podzemních i nadzemních konstrukcí, zvláště pak krovů, střech, výplní otvorú a interiérových , konstrukčních a uměleckořemeslných prvkú, by ve svém důsledku znamenala výstavbu kopii či . replik původních objektů. V této souvislostí je nezbytné mít na zřeteli, že areál nesplňuje platné obecné technické požadavky na výstavbu a provoz, ani požární a bezpečnostni normy,- stanovené platnými zákonnými předpisy.

PÚPP vydal dne 5.12.2000 odborné vyjádření č.j.14755/00/M/So s tím, že z hlediska zájmů památkové péče je návrh celoplošné asanace dotčeného souboru nepřípustný s následujicím odůvodněním:

Předložená dokumentace navrhuje celoplošnou asanaci všem objektů dotčené .lokality, tedy i čtyři objekty (č.p. 136, č.p. 220, č.p. 132_a .č.p. 145), které s ohledem na jejich pohledově exponovaný exterier a poměrně dochovanou intaktní podobu architektonického výrazu byly v roce 1999 navřzeny na prohlášení kulturní památkou. U těchto objektů požaduje PÚPP zachování a rekonstruování jižního, zadního a východního průčelí včetně silulety střech a architektonických detailů (dobový vikýřek a pod.). Staticky narušené a poničené části jejich severních průčelí nedochované konstrukce přípouští nahradit kopiemi dle původního skladebného i materiálového' provedení. Vzhledem k tomu, že dobový přízemní objekt bývalého hostince (č.p. I36) náleží v rámci dálkových pohledů k pohledově nejdominantnějším stavbám, doporučuje PÚPP započít s jeho rekonstrukcí a funkční rehabilitaci v předstihu.

V případě zchátralé dominanty, stavby s atypickou mansardovou střechou objektu č.p. 135 požaduje PÚPP v půdorysné stopě jejích obvodových zdí postavit kopii, která v exterieru přizná objem, střešní siluletu, členění fasádnich ploch a velikost a rozmistění stavebních otvorů. Dále doporučuje.zachovat a rekonstruovat pohledově exponované domky s přízennimi krámci č.p. 137 a č.evid.l6.

Zbývající objekty, s ohledem na jejich značnou devastaci, připouští PÚPP nahradit novostavbami, které budou v pohledově exponovaných jižních, východních a. západních _ prúčelích kopírovat podlažnost, členění fasád, tvar střech apod.. v podobě, jaká byla před započetím procesu chátrání. Totéž se týká ploch a skladby předzahrádek, uliček, terasových zdí, sklípků apod.

PÚP'P zdůvodňuje svůj odborný názor mimo jiné tím, že komnoziční zasazení jednotlivých hmot kolonie do místní teréní konfigurace vytváří v pražském prostředí dnes již - ojedinělý urbanistický celek periferního rázu.

Dne 13,1.2000 podala ve výše uvedené věci Městká část Praha 5, se sídlem ÚMČ Nám. I4. října 4, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Restio, s.r.o., Ing. Blankou Keimovou, Krymská 12, Praha 10, žádost o stanovisko k projektové dokumentaci asanace lokality Buďánka, k.ú.Smíchov, Praha 5.

K předloženému Návrhu PÚPP, jako příslušná odborná organizace státní památkové péče, vydal dne 16.5.2000 odborné vyjádření č.j.853/M/ZA/Soch/St, kde konstatuje, že návrh velkoplošné asanace je z hlediska památkové péče nepřípustný.

Dne 13.6.2000 vydal OPP MHMP, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 S. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, stanovisko pod č.j.OPP 3765/00, ve kterém sděluje, že asanace lokality Buďánka, k.ú. Smíchov, Praha 5, v rozsahu předložené projektové dokumentace, je z hlediska památkové péče nepřípustná, neboť dne 13.8.1999 byl Ministerstvem kultury ČR podán návrh na prohlášení "Dělnické kolonie Buďánka" za kůlturní památku.

Dne 20.6.2000 rozhodlo Ministerstvo kultury ČR Rozhodnutím č.j. 10966/1999 že "Dělnickou kolonii Buďánka" v městské části Praha 5 Smíchov, neprohlašuje za kulturní památku. Dne 3.7.2000 byl Opp MHMP znovu požádán o vydání stanoviska ve věci se zohledněním toho, že dělnická kolonie nebyla prohlášena za kulturní památku.Následně OPP MHMP dbe 14.7.2000 požádal PÚPP o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu se zohledněním toho, že dělnická kolonie nebyla prohlášena za kulturní památku. PÚPP vydal dne 4.9.2000 odborné vyjádření č.j. 11786/00M/So s tím, že předložený návh je nepřípustný.

Dne 22.9.2000 se uskutečnila komisionelní obhlídka lokality a následovně OPP MHMP dne 22.9.2000 požádal PÚPP o zpracování dodatku k obornému vyjádření ve věci s tím, aby věc byla předložena Památkové radě ředitele PÚPP.PÚPP vydal dne 5.12.2000 odborné vyjádření č.j. 14755/00M/So s tím, že z hlediska zájmů památkové péče je návrh celoplošné asanace dotčeného souboru nepřípustný.

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplívá, že Pražský ústav památkové péče, jako příslušná odborná organizace státní památkové péče, zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem celoplošné asanace lokality Buďánka.Odbor památkové péče MHMP se s odborným názorem PÚPP v zásadě ztotožňuje.Zároveň sděluje, že byl podán návrh na vydání vyhlášky hl. m. Prahy o zrušení památkové zóny Osada Buďánka.

Mgr.Jiřina Knížková
ředitelka odboru

Doručuje se: Restio, s.r.o., Ing. Blanka Keimová, Milady Horákové 127, 160 00 Praha 6
Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 00 Praha 5
O Výs ÚMČ Praha 5

Na vědomí: PÚPP