Kolonie Buďánka v datech
Buďánka v popisu ze slovníku usedlostí


Bývalá dělnická kolonie Buďánka pochází v jádru z 1. poloviny 19. století a je jedním z posledních dochovaných příkladů dobového urbanistického souboru. Svým tvarem, uspořádáním a zasazením do terénu vytváří dosud neporušený unikátní urbanistický celek na území tzv. Velké Prahy.


Kolonie Buďánka v datech

počátek 19. století - Vznik osady Buďánka. Osada se rozkládala na západním okraji původní obce Košíře při staré silnici vedoucí z Prahy na západ, v blízkosti Motolského potoka. V té době bylo území jen řídce osídleno; mezi malými obcemi byly roztroušeny jednotlivé usedlosti obklopené polnostmi a vinicemi. Většina donedávna dochovaných domků pochází z tohoto období. Obyvateli Buďánek v té době byli drobní řemeslníci, nádeníci z okolních vinic, dělníci z blízkého pískovcového lomu i košířská galerka.

2. polovina 19. století - Charakter obce Košíře se díky rozvoji průmyslu a s tím související rychlou urbanizací oblasti značně proměnil. V Buďánkách tehdy bydleli dělníci a řemeslníci z průmyslově se rozvíjejícího Smíchova.

Přelom 19. a 20. století - Jakub Arbes (1840-1914), který se narodil na Smíchově, použil kolonii Buďánka jako kulisu pro 2 ze svých romanet - “Rváč” a “Můj přítel vrah”.

60.- 80. léta 20. století - V kolonii se vystřídali různí obyvatelé. Stala se mimo jiné útočištěm i skupiny disidentů, mezi něž patřil např. Alexandr Vondra, současný český politik, Svatopluk Karásek, duchovní a písničkář; zkoušela tu také legendární skupina Plastic People of the Universe atd.

1988 - Bylo rozhodnuto, že na místě kolonie vyroste výšková panelová stavba určená pro zaměstnance Ministerstva vnitra. Tehdejší Odbor výstavby hlavního města Prahy začal k tomuto účelu objekty spolu s parcelami od soukromých vlastníků vykupovat. Většina starousedlíků nakonec pod pohrůžkami vyvlastnění osadu opustila.

léto 1989 - Na střeše posledního soukromého domu v kolonii - domu pana Hradílka, jehož rodina svůj majetek nakonec před vyvlastněním ubránila, se objevil první z řady nápisů - “Pozor chtějí nás zbourat”. V průběhu 90. let se tam vystřídaly ještě 2 nápisy - “Koukale, padáme i na tvou hlavu” a nynější “Obecní úřad - náš hospodář”.

90. léta 20. století - Postupně byly zpracovány tři studie na využití Buďánek: studie amerických studentů a tzv. Fantova studie navrhovaly bytovou zástavbu, studie studentů ČVUT navrhla vybudovat hotelový komplex. V Buďánkách také poběhla experimentální umělecká akce amerických performerů (zachycená dokumentárním filmem)

90. léta 20. století - díky nezájmu Magistrátu hl. m. Prahy a také díky nevyjasněným majetkovým poměrům neuspěla ani jedna snaha kolonii zachránit, opadl např. zájem skupiny drobných řemeslníků a výtvarníků, kteří si zde chtěli vytvořit ateliéry a dílny. Od počátku 90. let tak kolonie nepřetržitě chátrá.

90. léta 20. století - kolonii se postupně snažily obydlet skupiny squatterů, někteří z nich byli policejně vystěhováni. Usadili se zde lidé bez domova.

1991 - Magistrát hl. m. Prahy vypsal veřejnou obchodní soutěž na investora Buďánek. Vítěz - První česká hutní investiční společnost (dnešní název Metalconsult) však nemohla začít svůj záměr realizovat díky nedořešeným majetkovým sporům. Součástí jejího záměru bylo např. vybudovat v Buďánkách obchůdky s řemeslnými výrobky či ateliéry pro umělce.

1991 - Osada Buďánka byla vyhlášena Magistrátem hl. m. Prahy městskou památkovou zónou. Stalo se tak na doporučení tehdejšího Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

1996-7 - Osada přešla pod správu Městské části Praha 5. V kolonii v té době stále ještě nebyly dořešeny majetkové poměry především díky vzneseným restitučním nárokům.

1998 - Městská část Praha 5 vyhlásila druhou veřejnou obchodní soutěž, zájemce - firma Metalconsult odstoupil díky nedostatečným finančním prostředkům. Soutěž se opět nezdařila.

srpen 1999 - Pražský ústav památkové péče podal návrh na prohlášení objektů za nemovitou kulturní památku.

červen 2000 - Ministerstvo kultury návrh zamítlo z důvodu špatného stavu jednotlivých objektů.

červenec 2000 - Městská část Praha 5 podala na Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy žádost o vydání stanoviska k záměru asanace lokality "Osada Bud'ánka”.

září 2000 - Městská část Praha 5 podala na Magistrát návrh na zrušení památkové zóny. Odbor památkové péče Magistrátu začal následně připravovat návrh vyhlášky o zrušení památkové zóny v lokalitě Buďánka. Do konce roku 2000 ji však nestihl projednat a 1.1. 2001 vstoupil v platnost nový zákon, který přesunul pravomoc rozhodnout z Magistrátu na Ministerstvo kultury.

prosinec 2000 - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy shledal asanaci lokality Buďánka jako nepřípustnou.

1. leden 2001 - V platnost vstoupil nový zákon o památkové péči. Rozhodování o památkových zónách přešlo z Magistrátu hl. m. Prahy na Ministerstvo kultury. Díky tomu vznikly nejasnosti o kompetenci zrušit památkovou zónu v osadě Buďánka mezi Magistrátem, který zónu vyhlásil, a Ministerstvem kultury, které ji dle nového zákona může zrušit. Konec sporu mělo učinit Ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodlo, že zónu zřídil a tedy má i zrušit Magistrát hl. m. Prahy.

srpen 2001 - Odbor výstavby Městské části Praha 5 vydal na Buďánky demoliční výměr. Proti tomuto rozhodnutí se následně odvolal Odbor památkové péče Magistrátu. O několik dní později však souhlasil s odstraněním některých z deseti objektů za dodržení určitých podmínek. Rozhodnutí na demolici doposud nenabylo právní moci, neboť se proti němu odvolal i pan Hradílek.

duben - květen 2002 - Na náklady MČ Praha 5 byla provedena asanace 6 objektů v kolonii, celkový úklid a vyčištění kolonie a zabezpečení havarijního stavu objektů.

22.květen 2002 - Byla vyhlášena v pořadí již třetí “obchodní veřejná soutěž na prodej souboru nemovitostí nazývaných “osada Buďánka”. Součástí podmínek je např. přísné kritérium pro stavbu a rekonstrukci na základě památkové ochrany vyhlášené nad celým územím Buďánek v roce 1991. Záměrem deklarovaným v podmínkách soutěže je revitalizace celé oblasti.

17.červenec 2002 - Uzávěrka na podání přihlášek do soutěže

do 30.září 2002 - Má být znám výsledek soutěže.


Ze slovníku usedlostí:

Buďánka, Smíchov (Praha 5) - zaniklá usedlost čp. 195

Původně stál v místech ulice Pod Buďánkou viniční dům, drobná obdélná stavba zvaná Buďánka. Není bohužel známo, jak přišla k tomuto jménu. Tento objekt však zanikl a na počátku 20. století byl na jeho místě v ulici Pod Buďánkou 15 postaven nový.

V polovině 19. století zde vyrostla kolonie 15 domků pro dělníky zvaná Buďánka. Domky byly obytné až do roku 1989, kdy byly vyvlastněny a přešly do vlastnictví hl. m. Prahy. Kolonie měla být zbourána a na jejím místě se měla objevit vysokopodlažní stavba. Pak přišel listopad 1989 a změna názoru na další osud kolonie. Aby se zabránilo demolici, byla celé lokalita prohlášena v roce 1991 za památkovou zónu, domy ale začaly postupně chátrat. Značně devastovaná část Buďánky byla po pěti letech svěřena Městské části Praha 5, zbytek pak v roce 1997. Nyní zde bydlí squatteři, jeden objekt zůstal původním majitelům.

Buďánka je jedním z posledních dochovaných reliktů menšího dobového urbanistického souboru, který představuje v dosud neporušené podobě vývoj domkářské zástavby periferního rázu na území Velké Prahy.

(Barbara Lašťovková, Jiří Koťátko: Pražské usedlosti. Vydalo Nakladatelství Libri v r. 2001)