Z doporučujících dopisů:Zápis z XVIII. zasedání Poradního sboru primátora hlavního města Prahy
pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
konaného dne 21. ledna 2002

     (výňatek)

Přítomní členové PS:
prof. ing. arch. Miroslav Baše, PhDr. Jana Horneková, prof. PhDr. Mojmír Horyna, akad. arch. Mikuláš Hulec, ing. arch. Daniela Javorčeková, Pavel Jerie, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, Mgr. Věra Müllerová, prof. ing. arch. Milan Pavlík, ing. arch. Josef Pleskot, JUDr. PhDr. Jiří Plos, prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta.

Hosté:
Primátor hl. m. Prahy ing. arch. Jan Kasl

Buďánka: Milan Jančík (zástupce starosty MČ Prahy 5); ing. Blanka Keimová (Restio); ThDr. Jiří Silný, ing. arch. Miroslav Pešek, Alena Mejstříková, ing. Blahoslav Mikolášek (zástupci Buďánka pro budoucnost).

XVIII/4 Buďánka pro budoucnost

PS vyslechl informace sdružení Buďánka pro budoucnost, které usiluje o záchranu bývalé dělnické kolonie v Košířích. Ocenil věcnost a propracovanost projektu, který považuje za pozoruhodný a hodný podpory. Jako pozitivní momenty projektu akceptoval především jeho živou náplň, zaměření na lokalitu jako celek a chápání tak podstaty její revitalizace jako revokace paměti místa. V tomto smyslu PS konstatoval, že stávájící památková ochrana území sdružení spíše vyhovuje a že realizace projektu by se v kontextu MČ Prahy 5 mohla stát zajímavou protiváhou novému Smíchovu.

PS vyslechl rovněž záměry MČ Prahy 5 v koncipování podmínek výběrového řízení a doporučuje, aby bylo vypsáno způsobem, který by umožnil účast nekomerčních projektů. Zadání soutěže by proto mělo být odborně připraveno špičkovými experty tak, aby prototyp projektu vedl ke způsobu, jak má být duch místa zachován.

Zapsala Alena Bechtoldová, tajemník PS


Výběr z doporučujících dopisů:

Zdeněk Lukeš, historik architektury, Praha
...
Jde o seriózně zpracovaný záměr, který splňuje všechny podstatné architektonické, památkové i urbanistické přístupy k řešení této dnes už zdevastované lokality. Oceňuji zejména respekt k stávající struktuře zástavby, tedy k měřítku a proporcím staveb a hustotě zástavby.
...

Klub Za starou Prahu
...
... nestačí pouze chtít. Obnova Buďánek vyžaduje nejen formulování citlivého a po všech stranách přiměřeného záměru, ale i odpovídající přípravu a zajištění potřebných prostředků.
...

Alexandr Vondra, politik, Praha
...
Dobře znám kolonii Buďánka, neboť jsem v domě č. 4 ve druhé polovině osmdesátých let bydlel. V této době ještě velká většina domů sloužila svému původnímu účelu (bydlení) a ve svém celku tvořila nezaměnitelnou a v celopražském měřítku ojedinělou památku na způsob bydlení méně majetných Pražanů koncem 19. století.
...
Proti vzniku nových budov a objektů v Praze nic nemám, naopak je často vítám, nicméně si myslím, že Buďánka – právě s ohledem na jedinečnost a nezaměnitelných charakter této lokality – volají po návrhu, jaký jste předložili.
...

Ministerstvo práce a sociálních věcí
...
Projekt na využití kolonie k praktickým rekvalifikačním kurzům pro nezaměstnané z Mostecka a jeho možné využití pro potřeby bezdomovců, je v souladu s politikou našeho Ministerstva práce a sociálních věcí.
...

Úřad práce v Mostě
...
V případě realizace tohoto projektu je Úřad práce v Mostě připraven tento projekt podpořit a stát se partnerem realizátorů.
...

Ministerstvo financí
...
V případě úspěchu ve výběrovém řízení jsme připraveni pomoci při jednáních o úvěru od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) – Ministerstvo financí je gestorem vztahů s touto bankou za ČR.
...

Lessing Hochschule zu Berlin
...
Máme zájem o spolupráci a podíl na Vámi plánovaném vzdělávacím středisku Buďánka a prosíme Vás, abyste počítali s jedním “pracovním místem“ i pro nás.
...

World Council of Churches, Geneva, Switzerland
...
Organizátoři prokázali svou kompetenci a důvěryhodnost v sociálních a ekonomických zájmových oblastech. Zejména Ekumenická akademie a Evropská kontaktní skupina byly aktivními účastníky kampaně Milostivé léto, která volala po oddlužení nejméně rozvinutých zemí. Angažovaly se odpovědně a účinně v akcích souvisejících se schůzkou Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze na podzim roku 2000. Aktivně připravovaly konzultace Světové rady církví v Budapešti o účinku ekonomické globalizace na společnosti ve střední a východní Evropě.

Buďánka – “ekumenická vesnice ve městě“ – by se mohly stát důležitým zdrojem inspirace pro ekumenické hnutí nejen v České republice.
...

Conference of European Churches, Geneva, Switzerland
...
Projekt má potenciál ke spojení církví a církevních organizací ve tvůrčí práci pro diakonii, budování komunitních vztahů a občanské společnosti, prosazování hodnot míru, lidské důstojnosti a spravedlnosti. Toto jsou také hodnoty a cíle, pro které Konference evropských církví existuje, a my obzvláště vítáme takový vývoj ve Střední Evropě.
...

Patriarcha Církve československé husitské, Praha
...
Jsem rád, že vám mohu doporučit spolupráci s dr. Jiřím Silným, který je zárukou křesťanských zásad při realizaci všech budoucích projektů, zejména etických, sociálních a spirituálních hodnot, které naše společnost tak citelně postrádá.
...

Pražský biskup Církve československé husitské
...
Paralelně vyjadřuji i svou úctu ke všem podobám vlastní mnohočetné činnosti zmíněné akademie, která přes variabilitu vlastní spirituality svých členů sjednocuje osnovou své práce nejen křesťanské církve vzájemně, ale především nabízí pozitivní komunikační vazbu mezi církvemi a profánní společností na počátku třetího milénia.
...

Biskup Starokatolické církve v ČR
...
Zmíněný projekt jistě přispěje nejen k rozšíření spolupráce mezi křesťanskými církvemi, nýbrž svou otevřeností vůči potřebám široké veřejnosti, bude přínosem celospolečenským.
...

Biskup Slezské církve evangelické a.v.
...
Jsem přesvědčen, že (projekt) trvale poslouží k vnášení křesťanských a humanistických hodnot do společnosti, do života občanů hlavního města.